Foto:
DEMOKRATI

Ohörda röster - från lokalt till nationellt

Ohörda röster - från lokalt till nationellt

Henrik Ivansson, Monica Atterberg

Det började för snart tio år sedan i
Studiefrämjandets regi. 25 personer
med psykisk ohälsa tillfrågades om
vilka aktiviteter de skulle behöva för att få
ett bättre självförtroende och må bättre.
Många betonade hur viktigt det var att lära
sig hur samhället fungerar, känna till sina
rättigheter och veta vart man ska vända sig
i olika situationer. Flera kände behov av att
kunna kommunicera bättre och få kunska-
per i hur man bäst formulerar sig muntligt
och i skrift för att få förståelse och vinna
gehör för olika insatser hos allmänheten,
vården och politiker.


Hur skulle man hitta den aktivitet som tog
hänsyn till alla dessa önskemål samtidigt?


Så föddes tanken på en lokalt Uppsalaba-
serad nättidning där brukarna själva kunde
få stort inflytande och samtidigt lära sig
hur en tidning produceras. Tidningen döp-
tes till Vox Vigor som är latin. Vox betyder
röst och Vigor kraft. Brukarna skulle få en
starkare röst. ”Jag vill, jag kan, jag vågar”
blev ledstjärnan. Efter ett långt förarbete
nappade Allmänna Arvsfonden på idén och
beviljade ett treårigt projektstöd.


För att tidningen verkligen skulle nå ut
behövde vi samarbeta med brukarföreni-
ngar och engagera vårdpersonal, politiker,
anhöriga och vänner. Vi bestämdes oss för
att, förutom traditionell journalistik, testa
s.k. konstruktiv journalistik. Brukare och
anhöriga som skriver artiklar eller insända-
re ska inte bara behöva hoppas på att nå-
gon lägger märke till dom. Redaktionen vill
ta aktiv del i hur saker kan lösas, kontakta
ansvariga som får möjlighet att yttra sig,
sen följa upp och hitta framkomliga vägar.
Några lyckade insändare var klagomålen
om lyhördhet och insyn till patienter på
Psykiatrins hus i Uppsala.

Dessa ledde till svar från ansvariga och en
viss ombyggnation i huset.
Efter tre år fortsatte tidningen med enbart
ideellt arbete. Under den tiden hörde flera
personer av sig från andra delar av landet
och ville vara med. Men som Vox Vigor var
uppbyggd, lokalt och utan pengar, gick det
inte att utvidga den. Då ställde Allmänna
Arvsfonden åter upp och beviljade medel
till ett tvåårigt projekt för att utveckla den
lokala tidningen till en rikstidning. Tillsam-
mans med RSMH (Riksförbundet för Social
och Mental Hälsa), Hjärnkoll Västerbotten
och Uppsala plus flera andra brukarföreni-
ngar håller vi nu på att göra tidningen
nationell genom att skapa ett nätverk av
brukare runt om i landet som ska kunna ta
över den. Vi undervisar i allt som handlar
om tidningsproduktion och kommer också
att lämna efter oss en lärobok och diverse
lathundar.


Att få chansen att utveckla ett lyckat lokalt
projekt till ett rikstäckande känns stort
och spännande. Samtidigt ser vi att många
andra lokala projekt som Studiefrämjan-
det Uppsala Västmanland driver också
skulle kunna göra stor nytta i andra delar
av Sverige. När man skapat en uppskattad
verksamhet för sin målgrupp och byggt
upp lämpliga metoder, då är det synd att
inte fler i landet ska kunna få dra nytta av
resultaten.


Studiefrämjandet driver också Litteratur-
centrum, ett plattform för både amatör
och professionella författare. Här finns
många uppskattade aktiviteter som exem-
pelvis berättarkaféer och skrivarverk-
städer. Verksamheten sker ofta tillsammans
med och för utsatta grupper (hbtq, person-
er med funktionsnedsättning). Ett annat
exempel är Orda som handlar om kreativt
skrivande och läsande för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Tänk
om vi även skulle lyckas sprida de här
verksamheterna ännu mer nationellt än vad
som sker idag? Det vore fantastiskt!


Monica Atterberg, Projektledare för Vox
Vigor Riks och frilansjournalist


Henrik Ivansson, Chef Uppdrag & Projekt,
Studiefrämjandet Uppsala Västmanland