Foto:
MÅNGFALD

Att tala om RFSL

Att tala om RFSL

Ceres Haglund

RFSL Uppsala driver en utbildningsverk-
samhet, främst i skolor och på
arbetsplatser och studieförbund
RFSL Uppsala grundades 1970, då under
namnet Uppsala Förening för Homosex-
uella eller Agda. Föreningens syfte var att
skapa platser för queera att umgås och
bryta den isolering som queera annars
ofta upplever. Detta arbete var mycket
lyckat och lade grunden till en stark trad-
ition av fika och andra sociala verksam-
heter som än idag är kärnan i RFSL Uppsalas
verksamhet.


Idag arrangeras ungefär 125-150 fikaträf-
far om året med blandade teman.
Gruppernas fokus är typiskt både social
gemenskap och stöd. Utöver detta arrang-
eras också många individuella stödsamtal
kring många olika frågeställningar som kan
vara allt från att komma ut till hjälp med
STI-testning.


Drop in-fikat är ofta inkörsporten för nya
besökare och en plats dit både queera och
allierade är välkomna. Samtalsämnena
varierar brett och täcker både frågor kring
queerhet och diskussioner om allt deltagar-
na är intresserade av.


Queer & Nerdy är en social grupp för quee-
ra personer med nördiga hobbies. Grupptill-
fällena är alltid mycket ambitiösa och
aktiviteterna är varierade. Virkning,
brädspel och konst är vanligt
förekommande, och det finns alltid
hembakt fika.


Transgruppen är Uppsalas största
träffpunkt för transpersoner och
andra utanför könsnormerna.
Träffarna kretsar ofta kring transvården
och social transition, men även mycket
annat. Gruppen har även en aktiv
Discord-server med många memes.


Asexuella Nätverket är ett safe space för
personer på de asexuella och aromantiska
spektrumen. Mycket av träffarnas innehåll
är informativt då kunskapen om dessa
identiteter ofta är låg, men gruppen funger-
ar också som en gedigen social gemenskap.
Newcomers arbetar med queera asylsökan-
de, som är en mycket utsatt grupp.


Gruppen erbjuder många typer av stöd,
vilket ofta innefattar olika frågor som upp-
står för personer som är nya till Sverige. På
kontoret finns också två av Sveriges främ-
sta asyljurister, Aino Gröndahl och Patrick
Bazanye, som arbetar med påverkan och
även juridisk rådgivning för besökare.


Utöver detta hålls många andra evenema-
ng, och det största är i särklass Uppsala
Pride som i år drog runt 4000 besökare
och uppmärksammades flera gånger i
media. Ett annat återkommande even-
emang är Transmission, som är en gratis
klädmarknad för alla medlemmar. Namnet
kommer av att en stor del av kläderna är
donerade av transpersoner som genom-
gått social transition.


Föreningen har även ett ihållande på-
verkansarbete, och förekommer både i
media och som sakkunnig remissinstans.
Det finns även en samverkan med uppsa-
las könsidentitetsmottagning. De största
frågorna som drivs just där är transperso-
ners rätt till vård och queera asylsökandes
rättigheter, även om många andra frågor
också förekommer.


Slutligen kan också nämnas att RFSL
Uppsala driver en utbildningsverksamhet,
främst i skolor och på arbetsplatser och
studieförbund. Innehållet varierar, men
normkritik, inkludering och STI-prevention
är vanliga ämnen. Personers engagemang
i föreningen fungerar också som ett sätt
att träna dem i föreningsarbete och utbilda
framtidens aktivister.


Vid intresse finns mer information på
föreningens hemsida, uppsala.rfsl.se, eller
genom att helt enkelt dyka upp på drop
in-fikat som hålls varje torsdag, 18-21.